Boomer Space

JOHNNY WORE BLACK - Písně s řadou odstínů černé (rozhovor s Jayem)

Je velmi příjemné objevovat hudbu, která si jde vlastní cestou a nemá potřebu nikoho kopírovat. Nedávno jste si mohli přečíst recenze prvních dvou desek anglické kapely JOHNNY WORE BLACK, v jejímž čele stojí jistý Jay a ten byl navíc ochotný zodpovědět několik otázek (Original interview in English continues after Czech).


Ahoj Jayi, rád bych ti nejdříve poděkoval, že sis udělal čas na naše stránky Crazydiamond.cz. Jak se ti vede?


Daří se mi skvěle, díky za optání!


Protože jste nová kapela, musím vzít všechno hezky popořádku. Na vašich webovkách není moc informací, tak se zeptám, jak a kdy vlastně kapela vznikla? A proč zrovna název JOHNNY WORE BLACK?


JOHNNY WORE BLACK jsem dal dohromady před dvěma a půl lety. Potřeboval jsem rozvíjet skládání nových písní a získat prostředek k vydávání nové muziky. Název JOHNNY WORE BLACK souvisí s Johnnym Cashem, který nosil černé oblečení, aby se ztotožnil s těmi, kteří neměli takové štěstí jako on. Můj otec mi říkal Johnny a černý oblek jsem na sobě měl poprvé na jeho pohřbu, když jsem byl ještě kluk.Jak složité je pro novou kapelu vydat v dnešní době desku, získat vydavatelství a tak dále?


Není jednoduché získat dobré lidi a dobrou propagaci, ale nikdy neříkej nikdy a nikdy to nevzdávej, jsi-li motivován skládat hudbu.


Jsi ústřední postavou JOHNNY WORE BLACK. Můžeš nám říct, kdo byl tvým vzorem? Kdo tě inspiroval věnovat se hudbě? Jaké byly tvé oblíbené skupiny?

No to je dobrá otázka a vlastně obě otázky mohou být odpovězeny dohromady, protože mé oblíbené skupiny na mě měly také největší vliv. Patří sem A PERFECT CIRCLE, TOOL, ASHES DIVIDE, STONE SOUR, METALLICA, MEGADETH, DEPECHE MODE, JOHNNY CASH, DAVID BOWIE a ten seznam dál pokračuje…


Odkdy skládáš hudbu a kromě zpěvu jaké ovládáš nástroje?


Skládal jsem hudbu už na škole se svým kamarádem Timem, který dělal později producenta DEPECHE MODE. Hraji na kytaru a trochu na klávesy.


Musím říct, že rok 2014 pro vás byl velký. Vydat dvě regulérní řadovky byl určitě náročný úkol. Jaký z toho máš ty osobně pocit?


Byl to nabitý rok, ale chtěl jsem udělat více videoklipů. Letos jsme natočili už dva. „Firefly“ a „Comfy Slippers“ z „Walking Underwater Pt. 2“. Jsem rád zaneprázdněný, člověk se díky tomu vyvíjí a posouvá jej to dopředu. Dokud se JOHNNY WORE BLACK bude vyvíjet, tak to bude stát za to.


Jaký význam pro tebe má název desky a její rozdělení na dvě části Walking Underwater Pt.1 a Pt.2?


Název ve mně vyvolává situaci pomalého pohybu v rychle se měnícím světě, díky čemuž mám čas sledovat, co se děje, zatímco všude kolem je šílenství. Rozdělení na dvě části bylo kvůli velkému počtu písní. Vydání dvou alb bylo tedy citlivější strategií.


Co bylo vlastně tvým hlavním zdrojem ke skládání muziky na tyto dvě desky?


Život a všechny jeho odstíny, jeho tragédie, výzvy a úspěchy…Tvoje texty jsou vcelku propracované. Řekni mi, skládáš je delší dobu nebo spoustu věcí sepisuješ až během nahrávacího procesu? A s tím také souvisí další otázka, máš někdy napsané texty ještě předtím, než k nim složíš hudbu?


Většina textů byla napsána předtím, než bylo nahrávání v plném proudu, takže byly zde i starší písně, ale některé byly napsány během nahrávacího procesu. Hlavně ty, na kterých se podílel David Ellefson. Některé texty byly napsány dlouho před složením hudby, byly to spíše básně.


Co pro fanoušky chystáte v letošním roce? Budete především koncertovat?


V této chvíli je naplánováno nahrávání nového alba a natočení více videoklipů. Vydání desky je naplánováno na září, takže je tu spousta práce a koncerty přijdou na řadu někdy kolem termínu vydání.


Na obou deskách s vámi spolupracoval David Ellefson z MEGADETH. Můžeš nám říct, jak jste se seznámili a jak probíhala vaše spolupráce?


Potkali jsme se před nějakou dobou v zákulisí festivalu Download ve Velké Británii. Zajiskřilo to mezi námi a začali jsme skládat hudbu!


Vím, že to pro tebe bude asi těžké, ale dokázal bys vybrat z každé desky jeden svůj nejoblíbenější song? Případně píseň, která pro tebe znamená nejvíc?


Ano, hodně těžké! Dobře, když ses zeptal, tak z „Walking Underwater Pt. 1“ vybírám „So Dusted“, protože jsem k této písni chtěl udělat videoklip a mám rád atmosféru, kterou vyvolává. A z „Walking Underwater Pt. 2“ vybírám „Whose Children“, protože z ní trochu cítím old schoolovou novou vlnu punku.


Pro mě osobně to je „All The Rage“ a „Gift The Desperations“. Moc se mi líbí jejich podmanivá atmosféra. Mimochodem první píseň má silné téma, můžeš nám k ní říct něco víc?


Kamarád pracuje pro charitu zabývající se bezdomovci a zarazilo mě vysoké procento bývalých vojáků, kteří teď žijí na ulicích. Takže „All The Rage“ je věnováno jejich podpoře. Píseň vypráví o cestě mezi hrdostí, ctností, statečností a pádem. „Gift of Desperation“ je velmi osobní Davidovi, je to o cestě jeho vlastního života.


Pokud odbočím do jiné oblasti, ty jsi kaskadér. Něco ze svých dovedností si využil také v klipu „Up In Flames“. Ovlivňuje toto spojení nějakým způsobem tvůj přístup k hudbě?


Vlastně to držím oddělené od hudby, spojitost je pouze s videoklipy a touhou tvořit obraz doprovázený hudbou.Když zůstanu u klipů, tak dle mého názoru je klip ke „Gift Of Desperation“ velmi povedený a perfektně sedí k náladě dané písně. Kdo je vymýšlí?


Mám smíšený tým pro tvorbu videí a jsem velmi vybíravý, pokud jde o spojení pohyblivých obrázků s hudbou. Ale také to musím kolikrát nechat jít a věřit talentovaným týmům, se kterými pracuji.


Na závěr bych se tě zeptal, co momentálně posloucháš? Případně jaká byla tvá nejoblíbenější deska loňského roku?


Vlastně zrovna poslouchám „10,000 Days“ od TOOL a moo nejoblíbenější deskou minulého roku byla… člověče, to je těžké. Možná „Once Around The Sun“ od MASTODON. Pracoval jsem s nimi, zrovna když to vydali, pak jsem je ještě viděl hrát!


Děkuji ti za rozhovor.


Díky a také se s tebou skvěle chatovalo.Original interview :It’s very nice to discover music, which go your own way and doesn’t need anyone to copy. Recently you could read reviews of first two records english band JOHNNY WORE BLACK. The main person Jay was in addition so willing and answered on few questions.


Hi Jay, first of all I would like to thank you that you made a time for our site crazydiamond.cz. How are you doing?


Doing great thank you!


Because you are new band, I have to start from beginning. On your sites isn’t many informations, so when and how did the band together? And why exactly name JOHNNY WORE BLACK?


I formed JOHNNY WORE BLACK about two and half years ago due to the need to develop my songwriting and give it a vehicle for release. JOHNNY WORE BLACK was about Johnny Cash who wore black to identify to those less fortunate than himself. My dad called me Johnny and first time I wore a black suit was at his funeral when I was a kid.


How difficult is for new band release record nowadays? And get label, producer etc.?


It’s not easy to get good people and good exposure, but never say never and never give up, if you are motivated to create music.


You are main person of JWB. Can you tell us, who influenced you? Who was your inspiration to dedicate to music? And what were your favourite bands?


Well that’s a good question and parts 1 and 2 could be answered together because my favourite bands are also my influences. They include A PERFECT CIRCLE, TOOL, ASHES DIVIDE, STONE SOUR, METALLICA, MEGADETH, DEPECHE MODE, JOHNNY CASH, DAVID BOWIE and the list goes on….


Since when did you composing music and except your singing what instruments do you handle?


I was composing music at school with my friend Tim who later went on to produce DEPECHE MODE, I play guitar and some keys.


I have to say, that year 2014 was very big for you. Releasing two long playing records was definitely difficult task. What are your feelings about it?


It was a busy year but I wanted to do more videos, this year we have produced two already for Firefly” and Comfy Slippers” off Walking Underwater Pt.2”. I like being busy it’s about evolution and moving forwards. So long as JOHNNY WORE BLACK is evolving then it’s all worthwhile.


What meaning has for you name Walking Underwater and partition on two parts?


The meaning evokes the image of moving slow in a fast paced world having time to watch what is happening while all around there is craziness. Parts 1 and 2 were due to the volume of songs so two albums felt like a more sensible release strategy.


What was your primary source of inspiration to making this two records?


Life and all its colours, its tragedy, its challenges and its success…


Your lyrics are very mature or sophisticate. Tell me, did you write lyrics longer time or many of this lyrics was written during recording process? A with that is related another question. Do you have some lyrics prepare even sooner than you actually compose music for it?


Most of the lyrics were written before the album was underway, so older songs but some were done during the recording process for these albums, especially those written with David Ellefson. Sometimes lyrics are written long before the music, almost more like poems.


What are you preparing for the fans this year? Will you mostly on tour?


At the moment the year is mapped out with recording music and making more music videos, an album release is scheduled for September so there is a lot of work to do and live dates around that release.


On both records worked with you David Ellefson from MEGADETH. Can you tell us, how did you meet and how did your collaboration?


We met backstage at Download Festival in the UK some time back, we got on like a house on fire then began making music!


I’m sure it’s hard for you, but can you choose your favourite song from every record? Or song that mean for you the most? And why?


Very hard yes! Ok as you asked, from Walking Underwater Pt.1” I choose So Dusted” because I really want to create a video around it and I like the atmosphere it evokes and from Walking Underwater Pt.2”. I choose Whose Children”, because i feel a bit of old school new wave punk in there.


For me personally it’s “All the Rage” and “Gift the Desperations”. I really love their captivating atmosphere. By the way first song has really strong theme, can you say us more about it?


A friend of mine works for a homeless charity and I was moved by the high percentage of ex-soldiers who now live on the streets so All The Rage” was donating to them, about the journey between pride, honour, bravery and downfall. Gift of Desperation” was very personal to David, a journey of his own life.


If I deviate to different sphere, you are stuntman. Something from you skills you used in video clip to song Up in Flames”. Do you affects this connection some way your attitude to music?


Actually I keep that separate from music, the link is ore with the music videos and my desire to create visuals to accompany the music.


When I stay by videos, in my opinion you have really nice videos and match to mood of songs, especially  Gift the Desperation”. Who stands behind this ideas?


I have a mixed team for the making of the videos and I am very fussy about the link between the moving image and the music but I also have to let go sometimes and trust the talented teams I work with.


In conclusion I would like to ask, what are you listening right now? Eventually what was your favourite record of previous year?


Actually I was just listening to 10,000 Days” by TOOL and my favourite record of last year was…….man thats a hard one, maybe Once Around the Sun” by MASTODON. After working with them just after it was released then seeing them play it!


Thank you very much for interview. I wish you great success and many cool fans.


Thanks and great to chat to you too.


08.03.2015Diskuse (0)Kropis
kropacekmichal@gmail.com